Årsberetning
2022
Valdres Energi logo

Virksomheten

Valdres Energi har organisert sine virksomheter i konsern med morselskap, heleide og deleide datterselskaper. Konsernet er tilpasset ny energilovgivning og ble omdannet i 2019 til å være et fremtidsrettet og konkurransedyktig selskap innen alle selskapets forretningsområder.

Høyspent Griug

Griug AS

Griug AS har ansvaret for strømforsyningen i kommunene Nord-Aurdal, Vestre Slidre og Øystre Slidre. Nettet består av 778 km 22 kV høyspenningsnett, 1889 km lavspenningsnett og til sammen 1102 transformatorer og nettstasjoner.

Griug AS leverte per 31.12.2022 nettjenester til 16 395 nettkunder, av disse er litt over halvparten hytter og fritidsboliger. Energiuttaket for 2022 var på 255 GWh etter fratrekk for nettap.

Griug AS er lokalisert på Spikarmoen rett utenfor Fagernes sentrum i Nord-Aurdal kommune. Ved utgangen av 2022 var det 26 ansatte og to energimontørlærlinger i nettselskapet som i hovedsak jobbet med drift, investering og prosjektering av strømnett.

778 km
Høyspentnett
1102 stk
Nettstasjoner
1889 km
Lavspenningsnett
16 395
Ant. nettkunder pr 31.12.2022
276
Økning i nettkunder
255 Gwh
Energiuttak etter fratrekk

Teknisk årsrapport

2022 har vært et hektisk år for selskapet. Det har fortsatt vært høy investeringsaktivitet i vårt konsesjonsområde, i tillegg til ettervirkninger av pandemi og etterslep og opprydding etter stormen i november 2021.

Griug er inne i et generasjonsskifte på plansiden og det ble utført flere rekrutteringsprosesser i 2022 for å sikre erfaringsoverføring og styrke planavdelingen.

For å imøtekomme den økende etterspørselen etter solcelleanlegg har vi jobbet med våre rutiner for godkjenning og oppfølging av anlegg med solceller. Målet med arbeidet var å effektivisere saksbehandling ved at installatør tar mer av arbeidet og oppfølging av spenningskvalitet hos kunder etter idriftsettelse av anleggene. Det har vært en betydelig økning i antall solcelleanlegg som vi har godkjent og som vi følger opp videre.

Tillatt innmatet effekt [kWp] 2019-2022

Tabell viser økning av installert effekt kWp av solcelleanlegg i vårt område.

  • 2019:  324 kWp
  • 2020: 445 kWp
  • 2021:  504 kWp
  • 2022: 1809 kWp

 

Griug AS er en beredskapsorganisasjon med døgnbemannet vaktberedskap. Selskapet jobber aktivt med feilretting for å gi kundene best mulig leveringssikkerhet og kvalitet. Dette er med på å holde avbruddene til et minimum og KILE-kostnadene nede.

Det ble brukt betydelige ressurser på opprydning og reinvesteringer i 2022 som var utløst av stormen i november 2021. Dette arbeidet har blant annet bestått av å ta igjen midlertidige anlegg som ble montert for å raskt få gjenopprettet forsyning under stormen. Det er prioritert fornyelse av anlegg som er vurdert sårbare ved lignende hendelser.

Vi har deltatt i et FOU i prosjekt i 2022, GridVision 5D Dette prosjektet går ut på AI assistert befaringsanalyse basert på helikopter- og dronebilder. Bruk av analysene er allerede tatt inn i den daglige driften.

Årlige vedlikeholdsoppgaver er utført i egenregi med blant annet innleie på skogrydding, råtekontroll, linjebefaring, gravetjenester etc.

Utvalgte investeringsprosjekter:

Førshagen – Svarthamar, Lomen vestside, Vestre Slidre
Ny 22 kV forsyning fra Lomen og opp til Svarthamar, Vaset vest og Syndin.

Hervasstølen, Stogovollen, Huldrastølen, Haugset, Tisleidalen, Nord-Aurdal
Strømforsyning til stølsområder samt forsterkning av driftssikkerheten i fjellområder i Tisleidalen.

Brakastølen, Vaset, Vestre Slidre
Reinvestering i høy- og lavspentnett i hytteområde på Vaset. Gjøres trinnvis i forbindelse med Vestre Slidre kommune sitt arbeid med VA i området.

Ålfjell, Vaset, Vestre Slidre
Avslutning på prosjekt som har gått over flere år. Etablering av nytt nett som erstatning for gammelt høy- og lavspenningsnett i hytteområde.

Heranglie, Øystre Slidre
Oppstart av boligfelt og ombygging av nettet rundt Tingvang

Årsrapport for DLE ved Griug 2022

Det lokale Eltilsyn (DLE)

DSB har i spesifisert rammebrev pålagt Griug å utføre tilsyn med elektroentreprenører o.l., detaljhandlere, kundens elektriske anlegg samt utføre informasjonsarbeid ved skolene i forsyningsområdet. Også dette året har vært noe preget av pandemien, men vi har i store trekk gjennomført den opprinnelige tilsynsplanen for 2022.

Ved myndighetspålagte kontroller har vi samarbeidet med El-Tilsynet AS, som har utført den fysiske kontrollen.

Brannetterforsking har vært utført av Elsikkerhet Norge AS i samarbeid med politiet.
Vi har også i år prioritert arbeidet med kontroll av nyanlegg og nyere installasjonsarbeid.

Det er mange hytter og fritidsboliger i området, så dette utgjør en stor andel av kontrollene.

Tilsynsaktiviteter
Utført 2022
Tilsyn med boliger/hytter etc.
556
Tilsyn med nye anlegg/obligatoriske
52
Tilsyn med driftsbygninger
16
Tilsyn med andre næringsvirksomheter
128
Revisjoner
119
Antall branner DLE har deltatt i granskingen av
1
Antall saker jordfeil
39
Entreprenør - i solnedgang
Valdres Energi Entreprenør
www.energientreprenor.no

Valdres Energi Entreprenør

Valdres Energi Entreprenør ble stiftet i 2019 som et heleid datterselskap i konsernet Valdres Energi. Selskapet ble stiftet i forbindelse med at Valdres Energi ble omdannet til konsern og er i en vekstfase.

Valdres Energi Entreprenør utfører konsernets kjernevirksomhet i utbygging og vedlikehold av samfunnskritisk infrastruktur innen fiber og telekommunikasjon, samt andre tjenester og produkt som bidrar til grønn omstilling innen energisektoren.

Selskapet tilbyr tjenester som utbygging og vedlikehold av fiberbredbånd, levering og installasjon av ladeløsninger og solcelleanlegg, og andre elektro og ekom-tjenester. I tillegg utføres arbeid for nettselskap, drift og vedlikehold av kraftverk.

Selskapet holdt til i leide lokaler på Spikarmoen 12, Fagernes.

Ansatte

Ved inngangen av 2022 var det 8 ansatte i Valdres Energi Entreprenør.

I 2022 ble administrasjonen utvidet med en prosjekt- og utbyggingskoordinator og montørstaben med en montør til totalt 10 ansatte.

Våren 2022 ble det konstituert daglig leder fra eksisterende bemanning da selskapets daglige leder måtte fratre pga. sykdom i nær familie. Høsten 2022 startet rekrutteringsprosess med å finne ny daglig leder for selskapet og dette kom på plass før 1. desember 2022.

Selskapet har til enhver tid stort fokus på HMS og å ha et godt arbeidsmiljø. Dette vises med en høy tilstedeværelse i 2022 med lite sykefravær. Det har heller ikke vært noen alvorlige personskader eller ulykker.

Aktivitet og prosjekt i 2022

Hovedaktiviteten i 2022 var fiberutbygging på oppdrag fra Eidsiva Bredbånd. Det var flere større utbyggingsprosjekt i 2022:

Prosjekt
Kommentarer
Utbygging av nytt fritidsområde AASGARDEN
Oppstart 2022
Videre utbygging i Ulnes
Ferdig 2022
Forsterking av fiber Leira Sentrum/vestside
Ferdig 2022
Gjennomskjøting mot Gol
Ferdig 2022
Oppryding fiber Lyarvegen
Ferdig 2022
Stamnett Tisleidalen
Ferdig 2022
Videre utbygging av Ulnesøya
Ferdig 2022
Utbedring/Forsterkning av eksisterende anlegg Beitostølen / Markahøvda
Delvis ferdig 2022
Avgrening Gol / Fagernes – Tisleidalen
Ferdig 2022
Coax Beitostølen avtalt fiberforsterking av coax nett.
2022/2023
Fagernes Park - bytte av utstyr hos eksisterende kunder – 24 leiligheter
Ferdig 2022
Garlivegen – Oppgradering av node
Ferdig 2022
Oppgradere fibernett mot Fasle, Leira øst
2022/2023
Oppgradering av Marsteins høgda ifbm. Kommunale eiendommer
2022/2023
Oppgradering fra 96 fiber til 144 fiber, OPGW, fra Spikarmoen til Marstein
2022/2023
Oppgradering av fiber mellom Gol/Lillehammer for Hafslund Eco
Ferdig 2022
Ny node Vaset
Ferdig 2022
Sanderstølen - forsterking av fiber
2022/2023
Videre utbygging / fortetting på Sanderstølen, fritidseiendommer, 40 +
2022/2023
Fiber UlnesØya
Ferdig 2022
Telia Vaset
Påbegynt 2022
Finntøpplie, Beitostølen
Påbegynt 2022
Danebu Panorana, Aurdalsåsen
Påbegynt 2022
Størstøllie, Aurdalsåsen. 62 fritidseiendommer, infrastruktur samt kunder
2022/2023
Flere prosjekterSkjul prosjekter

I 2022 inngikk Valdres Energi Entreprenør et samarbeid med ladeoperatør Kople om å bygge og drifte ladestasjoner i Valdres. Utbygging og leveranse av totale ladeløsninger for bedrifter og det offentlige vil være et av forretningsområdene fremover for selskapet.

I 2022 besluttet konsernstyret at Valdres Energi skulle satse på solenergi. Det medførte at Valdres Energi Entreprenør startet sondering med aktuelle samarbeidspartnere, og endte i et nærmere samarbeid med EnergiPluss fra Tynset.

Mer formalisert drift- og vedlikeholdsavtale med kraftverkene Kvitvella Elektricitetsverk på Fagernes, Skoltefoss i Østre Slidre og Fossbråten Kraftverk på Leira ble inngått i 2022.

Det er også jobbet med å videreutvikle gode rapporteringsrutiner, HMS- og internkontrollsystem.

Andre større oppdrag

I 2022 bistod Valdres Energi Entreprenør nettselskapet Griug i større prosjekter. Deriblant feilsøking, retting og gjenoppbygging av Griug sitt nett etter stormen 2021.

Valdres Energi Entreprenør har også bistått Vang Energi med energimontører i 2022. I tillegg har vi bistått Elvang Firberinvest med utbygging av fibernett i Vang.

I 2022 startet Valdres Energi Entreprenør et større prosjekt sammen med Laje og Eidsiva med ombygging fra coax til fiber på Beitostølen. Prosjektet omfatter 1350 kunder med dertil ny infrastruktur. Prosjektet vil fortsette i 2023.

Kabeltrommel
Kabeltrommel
Valdres Energi Fiber
Mer om selskapet

Valdres Energi Fiber

Valdres Energi Fiber AS er et selskap uten ansatte som utøver eierskapet til konsernets fiberinfrastruktur. Selskapet leier inn Valdres Energi Entreprenør AS til prosjektering og utførelse av sine prosjekter. Eidsiva Bredbånd leverer sluttbrukertjenestene. Valdres Energi Fiber har det siste året deltatt mer proaktivt i arbeidet med strategien for utbygging i vårt nett.

Aktiviteten på utbygging av fiberinfrastruktur er stor. Totale investeringer i 2022 var MNOK 8,0 mot 13,8 MNOK i 2021. Til sammen har 209 nye privat-/fritidskunder og 21 bedriftskunder fått fiberoppkobling i 2022. Det er også i 2022 investert i fremføringsveier, rør og annen fiberinfrastruktur som skal komme til nytte i årene som kommer. Langsiktig strategi er perioden 2022-2025.

Ved utgangen av 2022 har Eidsiva Bredbånd 1 728 aktive privatkunder i Valdres Energi Fiber sitt nett. Potensiale for videre fortetting i vårt nett er ytterligere 1 100 kunder.

Valdres Energi Fiber og Eidsiva Bredbånd søker et enda tettere samarbeid de nærmeste årene. Hensikten er å realisere felles planer for ytterligere investeringer i vårt område. Fra Eidsiva Bredbånd sin side er fortetting innenfor privatkunder og fritidskunder i vårt område et satsningsområde for 2023 og 2024.

Tilknyttede prosjekter og anlegg i 2022

Her vises alle prosjekter vi har håndtert i 2022, nye utbygde prosjekter og eksisterende prosjekter der vi har tilkoblet nye kunder.

Noen av våre større bedriftsleveranser:

Prosjekt
Kommentarer
Valdres kommunale renovasjon IKS
Bygging fiber til VKR hovedkontor på Rebne
Bufetat Fagernes
Offentlig leveranse
Formuesforvaltning
Bedrift
Global Connect, ICE Røn
Mobilsite
Intersport Røn
Bedrift
Intersport Lodge Beitostølen
Bedrift
Renseanlegg Vaset
Nord-Aurdal kommune
Telia Bagnskleiva
Mobilsite
Telia Berg
Mobilsite
Telia Breddudn
Mobilsite
Telia Tisleidalen OPL065
Mobilsite
Valdres Camping
Bedrift
Vaset turistservice
Bedrift
VIEW LEDGER AS
Bedrift
Valdres Tingrett
Offentlig leveranse
Skrautvålsvegen Eiendom AS
Bedrift
Flere prosjekterSkjul prosjekter

Utbygging av stamnett, ombygging og store prosjekter:

Prosjekt
Kommentarer
Utbygging av nytt fritidsområde AASGARDEN
Oppstart 2022
Videre utbygging i Ulnes
Ferdig 2022
Forsterking av fiber Leira Sentrum/vestside
Ferdig 2022
Gjennomskjøting mot Gol
Ferdig 2022
Oppryding fiber Lyarvegen
Ferdig 2022
Stamnett Tisleidalen
Ferdig 2022
Videre utbygging av Ulnesøya
Ferdig 2022
Utbedring/Forsterkning av eksisterende anlegg Beitostølen / Markahøvda
Delvis ferdig 2022
Avgrening Gol / Fagernes - Tisleidalen
Ferdig 2022
Coax Beitostølen avtalt fiberforsterking av coax nett
2022/2023
Fagernes Park - bytte av utstyr hos eksisterende kunder – 24 leiligheter
Ferdig 2022
Garlivegen – Oppgradering av node
Ferdig 2022
Oppgradere fibernett mot Fasle, Leira øst
2022/2023
Oppgradering av Marsteins høgda ifbm. Kommunale eiendommer
2022/2023
Oppgradering fra 96 fiber til 144 fiber, OPGW, fra Spikarmoen til Marstein
2022/2023
Oppgradering av fiber mellom Gol/Lillehammer for Hafslund Eco
Ferdig 2022
Ny node Vaset
Ferdig 2022
Sanderstølen - forsterking av fiber
2022/2023
Videre utbygging / fortetting på Sanderstølen, fritidseiendommer, 40 +
2022/2023
Fiber UlnesØya
Ferdig 2022
Telia Vaset
Påbegynt 2022
Finntøpplie, Beitostølen
Påbegynt 2022
Danebu Panorana, Aurdalsåsen
Påbegynt 2022
Størstøllie, Aurdalsåsen. 48 fritidseiendommer, infrastruktur samt kunder
2022/2023
Flere prosjekterSkjul prosjekter
Spire for vekst
Valdres Energi Vekst
Mer om selskap

Valdres Energi Vekst AS

Valdres Energi Vekst ble stiftet i 2019 som et heleid datterselskap i konsernet Valdres Energi. Selskapet ble stiftet i forbindelse med konserndannelsen av Valdres Energi.

Valdres Energi Vekst er vekstselskapet for hele konsernet og skal bidra til at konsernet utvikler seg i henhold til strategier og planer. Selskapet skal være katalysator og fasilitator for forretningsutvikling og innovasjonsprosjekt. Selskapet har også ansvar for rekruttering og kompetanseutvikling, samt administrativt tjenestesalg innen økonomi, HR og HMS eksternt i energibransjen og i eget konsernet.

Aktivitet i 2022

Hovedaktiviteten i 2022 har vært administrativt tjenestesalg innen økonomi, HR/HMS, rekruttering og kundeservice. Salgsaktiviteten har vært fordelt ca. 50 % internt i konsernet og 50 % til ekstern oppdragsgiver. Eksternt er det levert økonomi- og HR- og HMS-tjenester til en større aktør i energibransjen.

Konserninterne driftsinntekter ble i 2022 på TNOK 4 858 i 2022.

Valdres Energi Vekst har hovedansvaret for rekruttering i konsernet. I 2022 ble det gjennomført 11 rekrutteringsprosesser og onboarding av nyansatte. Rekrutteringen har hovedsakelig vært i Griug og Valdres Energi Entreprenør.

Valdres Energi Vekst skal bidra i forretningsutvikling og vekst i konsernet. I 2022 var selskapet involvert i etableringen av nye forretningsområder i Valdres Energi Entreprenør innen solcellesatsing og elbillading.

I 2022 tilegnet Valdres Energi Vekst seg økt kompetanse innen bærekraft ved at en ansatt gjennomførte studie på Handelshøyskolen BI høsten 2022.

Ressurser

I 2022 har det vært tre ansatte i selskapet fordelt på 1,8 årsverk.

Valdres Energi Vekst er medlem i traineeordningen Trainee Innlandet og har i 2022 hatt trainee innen fagområdet administrasjon og kundebehandling. Denne avtalen løp ut 2022. I 2022 ble det derfor inngått ny avtale med Trainee Innlandet om ny trainée innen fagområde bærekraft. Avtalen ble inngått sammen med Gudbrandsdal Energi Holding for to-årsperioden 2023-24.

I tillegg tok Valdres Energi Vekst initiativ til å få med flere Valdresbedrifter i traineeordningen. Formålet er at vi i fellesskap skal tiltrekke oss unge, nyutdannede mennesker til Valdres og skape et nettverk for dem. Flere større Valdresbedrifter inngikk medlemskap i 2022 og samarbeidet skal utvikles fremover.

Turbin i kraftverk
Turbin
Valdres Energi Produksjon
Mer om kraftproduksjon

Kraftproduksjon

1 Kvitvella Electrisitetsverk AS

Nøkkeltall:
Satt i produksjon
28.04.2014
Brutto fallhøyde
15,5 m
Installert effekt
1,55 MW
Forventet årsproduksjon
5 GWh
Minstevannføring 1/5-30/9
3 m³/sek
Minstevannføring 1/10-30/4
1 m³/sek
Driftsåret 2022:
Forventet årsproduksjon
5 GWh
Faktisk årsproduksjon 2022
4,3 GWh

2 Fossbråten Kraftverk AS

Nøkkeltall:
Satt i produksjon
01.11.2014
Brutto fallhøyde
232 m
Installert effekt
2,90 MW
Forventet årsproduksjon
7 GWh
Minstevannføring
0,05m³/sek
Kraftverket er et rent elvekraftverk som vil kjøre på tilsiget til en hver tid.
Driftsåret 2022:
Forventet årsproduksjon
7 GWh
Faktisk årsproduksjon 2022
5 GWh