Årsberetning
2022
Valdres Energi logo
Griug - Breiset
Oversiktsbilde mot Fagernes, Nord-Aurdal

Om Valdres Energi

Valdres Energi har organisert sine virksomheter i et konsern. I konsernet inngår, foruten morselskapet Valdres Energi AS, de heleide datterselskapene Griug AS, Valdres Energi Vekst AS, Valdres Energi Entreprenør AS og Valdres Energi Fiber AS, samt de deleide datterselskapene Kvitvella Electrisitetsverk AS og Fossbråten Kraftverk AS. I tillegg har konsernet en vesentlig rolle i kraftomsetningsselskapet Yve AS både som eier og tjenesteleverandør.

Valdres Energi AS er eid av kommunene Nord-Aurdal, Vestre Slidre og Øystre Slidre. Selskapet er lokalisert på Fagernes og ved utgangen av året var det totalt 51 ansatte i konsernet og datterselskapene.

Bjørg Brestad, adm.dir

Valdres Energi i vekst og omstilling

v/ konsernsjef Bjørg Brestad

Alt som skjer internasjonalt, påvirker oss på sin måte. Russlands innovasjon av Ukraina 24.februar 2022 skaper betydelig lavere vekstutsikter for Norges handelspartnere, som igjen legger en demper på norsk økonomi.

Mer enn 10 millioner Ukrainere på flukt skapet også et stort behov for humanitær bistand i hele Europa og god tilrettelegging for midlertidig beskyttelse og bosetting. Høye energipriser og flaskehalser i produksjonen av varer og tjenester preger internasjonal økonomi. Det er vanskelig å sette prognoser fremover både på priser og leveranser.

I 2022 var samfunnet og konsernet fortsatt preget av restriksjoner knyttet til pandemi og alle smittevernrutiner var fokusert mot å unngå store smitteutbrudd som kunne få kritiske følger for drift og beredskap.

Vi har mer enn noen gang fått kjenne på hvor sårbare vi er for uforutsette hendelser og hvor lite kontroll vi har med mye av det som skjer rundt oss. Det er viktig å ta med seg denne erfaringen i læring og utforming av fremtiden.

Strømstøtten er svært viktig for husholdningene og er besluttet forlenget ut 2024. Gjennomsnittspris på Nordpool spot i prisområde 1 var i 2022 var 193,89 øre/kWh. Sammenlignbar strømpris i 2021 var 75,82 øre/kWh.

For Valdres Energi har rekruttering av nye medarbeidere hatt et stort fokus i 2022. I Griug har vi rekruttert ingeniører, kundemedarbeidere, lærling og ny daglig leder. I Valdres Energi Entreprenør har vi rekruttert montører, prosjektingeniører og ny daglig leder. Alle arbeidsplassene er viktige kompetansearbeidsplasser i Valdres og bidrar positivt i nærmiljøet.

Samfunnet, myndighetskravene, bransjen og teknologien er i endring. Her jobber konsernet tett opp mot sine fagmiljø med et målrettet fokus på endring og innovasjon. Konsernkart Valdres Energi

Det jobbes med forretningsmessig innhold og implementering av ny selskapsstruktur i hele konsernet. Forarbeidet er lagt gjennom prosjektet Valdres Energi 2020. Vi fortsetter arbeidet i prosjektet Valdres Energi 2025.

Energiloven er endret på vesentlige områder som gir mellomstore vertikalintegrerte energiselskaper som Valdres Energi mange muligheter og har dannet grunnlaget for utviklingen av konsernet slik vi ser det i dag. Aktiviteten og resultatene kommer lokalmiljøene i Valdres til gode enten gjennom reinvesteringer i nett og nye fiberprosjekt eller gjennom ny teknologi og kompetansearbeidsplasser.

Fiber infrastruktur er like viktig som annen infrastruktur i Valdres. Her gjelder det å finne gode forretningsmodeller som gir avkastning og lønnsom drift slik at tilbyderne av fiber ønsker å satse.

Valdres Energi Fiber investerer i fiber infrastruktur gjennom et langsiktig samarbeid med Eidsiva Bredbånd og Valdres Energi Entreprenør sørger for utbygging og drift av fiberen i tett samarbeid med flere store aktører i Valdres.

Valdres Energi Vekst leverer administrative tjenester både innad i konsernet og til oppdragsgivere utenfor konsern. Selskapet har i tillegg fullt fokus på grønn bærekraft og utvikling av effektive system og strømlinjeformede prosesser.

Kraftriket fortsetter en positiv utvikling med både strukturell og organisk vekst. Merkevarene Kraftriket, Polarkraft og Smart Energi er organisert under morselskapet Yve som ble etablert i 2021. Yve er etablert som en nasjonal aktør med ambisjon om videre vekst og utvikling innenfor energisektoren og andre tilknyttede bransjer. Yve betyr å gro og vokse, og har så langt samlet over 200 000 kunder over hele landet.

Høy gjennomsnittspris på strøm gav gode resultater i småkraftverkene Kvitvella Electrisitetsverk og Fossbråten Kraftverk.

Valdres Energi har jobbet kontinuerlig med endring og vekst i mange år. For å lykkes med dette kreves det ansatte som er villige til å være med å se fremover og løfte blikket ut over eget område og det kreves rekruttering som kan være med å løfte og tilføre ny kompetanse.

Jeg applauderer og berømmer produktiviteten og engasjementet til ansatte gjennom nok et krevende år med mange store oppgaver, og fortsatt mye usikkerhet rundt oss.

De tre viktigste suksesskriteriene til konsernet er god arbeidskultur der alle ansatte blir sett og satt pris på, solid og godt fagmiljø og god aldersspredning i alle selskap.

Under pandemien har savnet etter de sosiale møteplassene hvert der hver dag. Vi setter derfor veldig pris på å kunne samles igjen og kjenner hvor viktig det er for arbeidskulturen og fellesskapet.

Skiløype i Valdres
Skiløyper er noe av det vi bidrar til

Samfunnsregnskap og sosialt ansvar

v/administrasjonssjef Kim Tronrud

Valdres Energi bidrar direkte og indirekte til en betydelig samfunnsmessig verdiskapning. Selskapets sosiale ansvar omfatter først og fremst våre medarbeidere. Vi legger stor vekt på at Valdres Energi skal være en god arbeidsplass der medarbeiderne kan føle at de utvikler seg og arbeider i et positivt miljø. Dette har også stor betydning for rekruttering til selskapet.

For Valdres Energi er det viktig å vise sine medarbeidere at selskapet er godt integrert i det samfunnet vi lever i, og at vi er et sosialt ansvarlig selskap som bidrar positivt både i bransjen og i lokalmiljøet i Valdres.

Valdres Energi bidrar gjennom støtte til idrettsorganisasjoner og større lokale kulturarrangement. Bidraget gis både som arbeidskraft, utstyr og/eller penger. Valdres Energi er bevisst i bruken av lokale leverandører ved kjøp av varer og tjenester. Investeringene i 2022 utgjorde MNOK 58,4 for konsernet.

Direkte verdiskapning
(MNOK)
Skatt på selskapets inntekt
4,1
Skatt på inntekt – egne ansatte
11,3
Arbeidsgiveravgift
2,7
Forbruksavgift
32,6
Avgift til Enova
3,0
Merverdiavgift, netto
36,5
Eiendomskatt
5,0
Sum direkte verdiskapning i 2022
95,2

I tillegg til den direkte verdiskapningen kommer rente på ansvarlig lån, ordinært og ekstraordinært utbytte til eierkommunene med MNOK 8,2 i 2022. Dette har for årene nedenfor utgjort (MNOK):

7,5 MNOK
(2021)
8,2 MNOK
(2020)
8,3 MNOK
(2019)
7,1 MNOK
(2018)
7,1 MNOK
(2017)
8,2 MNOK
(2016)
6,9 MNOK
(2015)
6,9 MNOK
(2014)