Årsberetning
2022
Valdres Energi logo

Årsregnskap 2022

Signert årsrapport 2022 for Valdres Energi AS kan lastes ned her:
Regnskap

Resultatregnskap – mor/konsern

Valdres Energi AS – Beløp oppgitt i hele 1000 og med valutakode NOK.
Sum driftsinntekter
Mor:
11 479
Konsern:
137 205
Driftsresultat
Mor:
-4 920
Konsern:
36 896
Resultat før skatt
Mor:
11 698
Konsern:
28 997
Årsresultat
Mor:
10 235
Konsern:
24 938
Morselskap
Resultatregnskap – mor/konsern
Konsern
2022
2021
-
Note
2022
2021
2022 (mor)
2021 (mor)
Driftsinntekter og driftskostnader
Note
2022 (konsern)
2021 (konsern)
11 479
11 290
Salgsinntekt
1, 2
137 205
107 318
11 479
11 290
Sum driftsinntekter
137 205
107 318
0
0
Energikjøp og kjøp overføringstjenester
20 819
27 612
0
0
Varekostnad
1 985
1 165
11 399
10 442
Lønnskostnad
3, 4
42 942
43 086
432
441
Avskrivning av driftsmidler
5
20 019
19 264
0
0
Aktivert eget investeringsarbeid
-17 715
-21 752
0
0
Nedskrivning av driftsmidler
5
-5 500
-8 000
4 567
4 432
Annen driftskostnad
2, 3, 5
37 758
38 790
16 398
15 314
Sum driftskostnader
100 309
100 164
-4 920
-4 024
Driftsresultat
36 896
7 154
2022 (mor)
2021 (mor)
Finansinntekter og finanskostnader
Note
2022 (konsern)
2021 (konsern)
19 509
4 313
Inntekt på investering i datterselskap
6
0
0
3 898
773
Renteinntekt fra foretak i samme konsern
0
0
50
279
Annen renteinntekt
203
289
800
4 224
Annen finansinntekt
642
4 041
0
-1 689
Endring nedskriving finansielle anleggsm.
6
0
0
707
14
Rentekostnad til foretak i samme konsern
0
0
6 930
1 458
Rentekostnad
8 622
6 407
2
39
Annen finanskostnad
122
279
16 618
9 767
Resultat av finansposter
-7 899
-2 356
11 698
5 743
Ordinært resultat før skattekostnad
28 997
4 798
1 464
-751
Skattekostnad på ordinært resultat
7
4 060
-1 604
10 235
6 494
Ordinært resultat
24 938
6 402
2022 (mor)
2021 (mor)
Ekstraordinære inntekter og kostnader
Note
2022 (konsern)
2021 (konsern)
10 235
6 494
Årsresultat
24 938
6 402
0
0
Minoritetens andel
8
4 278
3 703
10 235
6 494
Majoritetens andel
20 660
2 699
2022 (mor)
2021 (mor)
Overføringer
Note
2022 (konsern)
2021 (konsern)
4 500
3 823
Avsatt til utbytte
8
4 500
3 823
5 735
2 671
Overført til/fra annen egenkapital
8
16 160
-1 124
10 235
6 494
Sum disponert
20 660
2 699

Balanseregnskap – mor/konsern

Valdres Energi AS – Balanse 31.12.22. Beløp oppgitt i hele 1000 og med valutakode NOK.
Sum anleggsmidler
Mor:
289 416
Konsern:
432 844
Sum omløpsmidler
Mor:
66 008
Konsern:
88 979
Sum egenkapital
Mor:
160 981
Konsern:
187 035
Sum gjeld
Mor:
194 443
Konsern:
334 788
Morselskap
Balanseregnskap – mor/konsern
Konsern
2022
2021
-
Note
2022
2021
EIENDELER
Anleggsmidler
2022 (mor)
2021 (mor)
Immaterielle eiendeler
Note
2022 (konsern)
2021 (konsern)
1 029
2 493
Utsatt skattefordel
7
0
0
1 029
2 493
Sum immaterielle eiendeler
0
0
2022 (mor)
2021 (mor)
Varige driftsmidler
Note
2022 (konsern)
2021 (konsern)
0
0
Bygg og tomt
5, 9
7 787
8 307
0
0
Fordelingsnett
5
241 149
231 394
0
0
Kraftanlegg
5, 9
56 842
52 634
491
543
AMS, biler, inventar, data, bredbånd
5
80 313
81 191
0
0
Anlegg under utførelse
5
14 109
8 881
491
543
Sum varige driftsmidler
400 200
382 408
2022 (mor)
2021 (mor)
Finansielle anleggsmidler
Note
2022 (konsern)
2021 (konsern)
150 181
146 781
Investeringer i datterselskap
6
0
0
118 500
58 500
Lån til foretak i samme konsern
10, 11
0
0
18 030
18 030
Investeringer i aksjer og andeler
12
20 723
20 745
1 185
1 105
Pensjonsmidler
4
11 796
8 780
0
0
Andre fordringer
126
126
287 896
224 415
Sum finansielle anleggsmidler
32 645
29 651
289 416
227 452
Sum anleggsmidler
432 844
412 059
2022 (mor)
2021 (mor)
Omløpsmidler
Note
2022 (konsern)
2021 (konsern)
0
0
Lager av varer og annen beholdning
13
9 000
7 436
2022 (mor)
2021 (mor)
Fordringer
Note
2022 (konsern)
2021 (konsern)
5 278
4 254
Kundefordringer
10, 11
37 956
28 014
643
672
Andre kortsiktige fordringer
19 437
16 823
49 871
31 445
Konsernfordringer
11
0
0
55 792
36 371
Sum fordringer
57 393
44 837
10 216
4 854
Bankinnskudd, kontanter o.l.
14
22 585
11 596
66 008
41 225
Sum omløpsmidler
88 979
63 869
355 424
268 677
Sum eiendeler
521 823
475 927
EGENKAPITAL OG GJELD
2022 (mor)
2021 (mor)
Innskutt egenkapital
Note
2022 (konsern)
2021 (konsern)
22 800
22 800
Aksjekapital
8, 15
22 800
22 800
127 061
127 061
Overkurs
8
127 061
127 061
149 861
149 861
Sum innskutt egenkapital
149 861
149 861
2022 (mor)
2021 (mor)
Opptjent egenkapital
Note
2022 (konsern)
2021 (konsern)
1 388
1 388
Fond for vurderingsforskjeller
8
0
0
9 732
3 997
Annen egenkapital
8
28 524
13 615
11 120
5 385
Sum opptjent egenkapital
28 524
13 615
0
0
MInoritetsinteresse
8
8 651
6 521
160 981
155 246
Sum egenkapital
187 035
169 997
Gjeld
2022 (mor)
2021 (mor)
Avsetning for forpliktelser
Note
2022 (konsern)
2021 (konsern)
4 788
4 406
Pensjonsforpliktelser
4
6 034
5 948
0
0
Utsatt skatt
7
16 755
12 696
4 788
4 406
Sum avsetning for forpliktelser
22 789
18 644
2022 (mor)
2021 (mor)
Annen langsiktig gjeld
Note
2022 (konsern)
2021 (konsern)
120 000
100 000
Gjeld til kredittinstitusjoner
9
156 750
138 350
60 000
0
Øvrig langsiktig gjeld
9
61 000
61 000
180 000
100 000
Sum annen langsiktig gjeld
217 750
199 350
2022 (mor)
2021 (mor)
Kortsiktig gjeld
Note
2022 (konsern)
2021 (konsern)
2 327
830
Leverandørgjeld
11
35 916
31 912
719
515
Skyldig offentlige avgifter
21 176
21 907
4 500
3 823
Utbytte
8
4 500
3 823
0
2 128
Gjeld konsernselskap
11
0
0
2 109
1 728
Annen kortsiktig gjeld
32 656
30 294
9 655
9 024
Sum kortsiktig gjeld
94 249
87 936
194 443
113 430
Sum gjeld
334 788
305 930
355 424
268 677
Sum egenkapital og gjeld
521 823
475 927

Kontantstrømoppstilling – mor/konsern

Valdres Energi AS – Beløp oppgitt i hele 1000 og med valutakode NOK.
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
Mor:
-4 330
Konsern:
32 013
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
Mor:
-3 780
Konsern:
-32 201
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
Mor:
13 418
Konsern:
11 177
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt
Mor:
10 216
Konsern:
22 585
Morselskap
Kontantstrømoppstilling – mor/konsern
Konsern
2022
2021
-
2022
2021
2022 (mor)
2021 (mor)
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
2022 (konsern)
2021 (konsern)
11 698
5 743
Resultat før skattekostnad
28 997
4 798
0
0
Periodens betalte skatt
0
-5
0
122
Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler
-88
407
432
441
Avskrivninger
20 019
19 264
0
0
Reversert nedskrivning anleggsmidler
-5 500
-8 000
0
-1 689
Nedskriving/reversert nedskriving av aksjer
0
0
0
0
Endring i varelager
-1 563
-2 262
197
21
Endring i kundefordringer
-9 942
-1 846
-71
124
Endring i leverandørgjeld
4 003
16 825
301
-161
Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger
-2 931
-3 823
-17 505
6 999
Endring i konsernmellomværende
0
0
618
1 443
Endring i andre tidsavgrensningsposter
-982
4 061
-4 330
13 043
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
32 013
29 419
2022 (mor)
2021 (mor)
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
2022 (konsern)
2021 (konsern)
0
0
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler
90
85
-380
-379
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler
-58 375
-59 693
0
0
Mottatt anleggsbidrag
26 064
20 194
-3 400
-5
Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak
0
-5
0
0
Innbetaling ved salg av aksjer
20
0
0
0
Innbetalinger på andre investeringer
0
403
-3 780
-384
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
-32 201
-39 016
2022 (mor)
2021 (mor)
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
2022 (konsern)
2021 (konsern)
20 000
15 000
Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld
20 000
15 000
0
0
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld
-1 600
-1 600
-2 705
-26 004
Endring konsernmellomværende konsernkonto
0
0
0
0
Utkjøp av minoritet
-3 400
0
-3 823
-4 500
Utbetalinger av utbytte
-3 823
-4 500
13 472
-15 504
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
11 177
8 900
5 362
-2 845
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter
10 989
-697
4 854
7 699
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse
11 596
12 293
10 216
4 854
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt
22 585
11 596
51 000
36 000
Ubenyttet trekkmulighet
51 000
36 000

Noter til årsregnskapet – mor/konsern

Valdres Energi AS – Beløp oppgitt i hele 1000 og med valutakode NOK.

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

Konsolideringsprinsipper
Konsernregnskapet omfatter i 2022 følgende selskaper (eierandel i parentes):

  • Org. nr. 922 721 319 Valdres Energi Entreprenør AS (100,0%)
  • Org. nr. 922 721 327 Valdres Energi Vekst AS (100,0%)
  • Org. nr. 922 721 335 Valdres Energi Fiber AS (100,0%)
  • Org. nr. 953 681 781 Griug AS (100,0%)
  • Org- nr. 997 434 072 Kvitvella Electrisitetsverk AS (59,3%)
  • Org. nr. 997 723 635 Fossbråten Kraftverk AS (81,8%)

Datterselskaper blir konsolidert fra det tidspunkt kontrollen er overført til konsernet (oppkjøpstidspunktet). I konsernregnskapet erstattes posten aksjer i datterselskap med datterselskapets eiendeler og gjeld. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld er eliminert. Minoritetens andel av resultat og egenkapital er vist på egne linjer i konsernregnskapet.  Noter er utarbeidet felles for morselskap og konsern.

Kriterier for inntektsføring
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Inntektsføring i nettvirksomheten (monopolvirksomheten) er regulert av NVE. Se nærmere beskrivelse i avsnittet om mer-/mindreinntekt.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år og alle eiendeler knyttet til kjøp og salg av kraft- og nettjenester klassifiseres som omløpsmidler, det samme prinsippet gjelder for kortsiktig gjeld. Kortsiktig og langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig og langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring.

Anskaffelseskost for eiendeler omfatter kjøpesummen for eiendelen, med fradrag for bonuser, rabatter og lignende, og med tillegg for kjøpsutgifter (frakt, toll, offentlige avgifter som ikke refunderes og eventuelle andre direkte kjøpsutgifter).

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.

Enkelte poster er vurdert etter andre regler og redegjøres for nedenfor.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler aktiveres og avskrives over forventet økonomisk levetid dersom de har levetid over 3 år og har en betydelig verdi. Avskrivningene er fordelt lineært over antatt økonomisk levetid fra det tidspunkt driftsmiddelet ble satt i ordinær drift.

Datterselskap
Datterselskaper er selskaper der morselskapet har kontroll, og dermed bestemmende innflytelse på enhetens finansielle og operasjonelle strategi, normalt ved å eie mer enn halvparten av den stemmeberettigede kapitalen.

Datterselskap vurderes etter kostmetoden i morselskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan forventes å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Utbytte, konsernbidrag og andre utdelinger fra datterselskap er inntektsført samme år som det er avsatt i givers regnskap. Overstiger utbytte / konsernbidraget andelen av opptjent resultat etter anskaffelsestidspunktet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen til morselskapet.

Andre anleggsaksjer og investeringer
Anleggsaksjer og mindre investeringer hvor morselskapet ikke har betydelig innflytelse balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt i utdelingsåret.

Kraftkontrakter
Konsernet omsetter konsesjonskraft og andelskraft for to av eierkommunene. Resultatet av handelen med andelskraft og konsesjonskraft overføres i sin helhet til eierkommunene, med fradrag av kostnader tilknyttet porteføljeforvaltning. Kraftinntekter og kraftkostnader vedrørende omsetning av konsesjonskraft og andelskraft for eierkommunene er nettoført i regnskapet.

Elsertifikater
Konsernets inntekter fra elsertifikater resultatføres i takt med datterselskapenes produksjon. Beholdningen av elsertifikater balanseføres til virkelig verdi ved årets slutt.

Likeledes kostnadsføres konsernets kjøp av elsertifikater i h.h.t. gjeldende kvoteplikt og i takt med salg av kraft til leveringspliktkunder. Evt. manglende kjøp av elsertifikater ved årets slutt periodiseres til virkelig verdi.

Mer-/mindre inntekt
Mer-/mindre inntekt oppstår i nettvirksomheten (monopolvirksomheten) Griug AS når faktisk inntekt avviker fra fastsatt maksimal inntektsramme gitt av NVE. Årets mer- eller mindreinntekt regnskapsføres som en korreksjon av nettinntektene i resultatregnskapet. Akkumulert mer- eller mindreinntekt regnskapsføres som kortsiktig gjeld eller kortsiktig fordring i balansen.

Varer
Materiallager er vurdert til anskaffelseskost, hensyntatt rabatter og ukurans.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke forventet tap.

Leasing
Selskapet og konsernet har inngått operasjonelle leasingavtaler. For disse avtalene kostnadsføres leien over leieperioden.

Pensjoner
Selskapet og konsernets pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom Kommunal Landpensjonskasse (KLP). Denne ordningen gir ansatte rett til definerte fremtidige pensjonsytelser i henhold til tariffavtalen i kommunal sektor. Selskapets og konsernets pensjonsordning tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Fremtidige premier vil påvirkes av risikomessige over- eller underskudd på nåværende og tidligere ansatte både i selskapet og i andre kommuner/foretak som inngår i ordningen. Premien vil også være påvirket av avkastning, lønnsvekst og utviklingen i folketrygdens grunnbeløp.

I tillegg til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen kommer ytelser i form av avtalefestet pensjon til aldersgruppen fra 62 til 64 år. AFP skiller seg fra tjenestepensjonsordningens ytelser ved at den ikke er forsikret og at det heller ikke på annen måte er samlet opp fond til dekning av fremtidige pensjoner.

Den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordning er lukket for nye medlemmer etter 01.04.17. Fra samme dato er etablert en kollektiv innskuddsbasert pensjonsordning i KLP for nye ansatte. Satser er 7,0 % innskudd av lønn inntil 7,1 G og 25,1 % innskudd av lønn mellom 7,1 G og 12,0 G. Medlemmer bidrar med 2 % innskudd av brutto årslønn i ordningen.

En del av selskapets og konsernets ansatte har rett til ekstra pensjonsutbetaling fra selskapet i 2 år etter pensjonering. Selskapets forpliktelse utgjør 30 % av pensjonen første år og 15 % andre år.

Selskapets og konsernets pensjonsforpliktelser knyttet til både ordinær tjenestepensjonsordning og AFP er aktuarmessig beregnet pr. 31.12. Pensjonsforpliktelser knyttet til ekstra pensjon er beregnet av selskapet.

Selskapet har innført ordning med avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor. Energioverenskomsten mellom Energi Norge/NHO og arbeidstakerorganisasjonene regulerer ordningen.

Adm. dir. kan kreve pensjon fra fylte 62 år med et beløp pr. år tilsvarende 66 % av siste års lønn.

Pensjonskostnaden inngår i selskapets og konsernets resultatregnskap under lønnskostnader m.m..

Skatter
Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt.

Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget.

Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. Beregning foretas på bakgrunn av netto midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, hensyntatt eventuelle fremførbare skattemessige underskudd. Skattereduserende midlertidige forskjeller og fremførbare underskudd utlignes mot skatteøkende midlertidige forskjeller som reverserer i samme tidsrom. Det foretas full avsetning etter gjeldsmetoden uten neddiskontering til nåverdi.

Netto utsatt skattefordel oppføres som eiendel når det er sannsynlig at skattemessige underskudd og skattereduserende midlertidige forskjeller kan nyttiggjøres gjennom fremtidig inntjening.

Sikring
Noen av selskapene har inngått rentesikringsavtaler for å sikre kontantstrømmene knyttet til fremtidige rentebetalinger hvor lån med flytende renter sikres med fastrenteavtaler. Avtalene ansees som kontantstrømsikring og balanseføres derfor ikke, men resultatføres i takt med de rentekostnadene de skal sikre.

Anleggsbidrag
Anleggsbidrag som hel- eller delfinansierer konsernets anlegg er ført til fradrag i kostpris på tilhørende aktiverte driftsmidler.

Kontantstrømoppstillingen
Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter og bankinnskudd.

Note 1 - Driftsinntekter

2022 (mor)
2021 (mor)
Varige driftsmidler
2022 (konsern)
2021 (konsern)
0
0
Overføringstjenester
99 712
89 104
0
0
Energisalg
14 378
6 154
0
2 644
Andre driftsinntekter
23 115
12 060
11 479
8 646
Konserntjenester
0
0
11 479
11 290
Sum
137 205
107 318

Note 2 - Transaksjoner med nærstående parter

Det vises til note 9 for lån fra nærstående parter og til note 3 for godtgjørelser til ledelsen samt note 11 for konsernmellomværende.

Valdres Energi Vekst AS forvalter konsesjons- og andelskraft for Nord-Aurdal kommune og Vestre Slidre kommune. Selskapet selger også kraft- og netttjenester til eierkommunene på ordinære markedsmessige betingelser. Forvaltingshonoraret til konsernet for dette arbeidet utgjør kr 410' i 2022 og kr 387' for regnskapsåret 2021.

De vesentligste transaksjoner levert fra Valdres Energi AS er:

Til selskap
Transaksjon
Beløp
Griug AS
Administrative tjenester
7 829
Valdres Energi Entreprenør AS
Administrative tjenester
1 222
Valdres Energi Vekst AS
Administrative tjenester
2 083
Valdres Energi Fiber AS
Administrative tjenester
148
Fossbråten Kraftverk AS
Administrative tjenester
122
Kvitvella Electrisitetsverk AS
Administrative tjenester
75
De vesentligste transaksjoner levert til Valdres Energi AS er:
Fra selskap
Transaksjon
Beløp
Valdres Energi Vekst AS
Administrative tjenester
155

Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm.

2022 (mor)
2021 (mor)
Lønnskostnader
2022 (konsern)
2021 (konsern)
8 680
8 074
Lønninger
35 144
34 724
556
517
Arbeidsgiveravgift
2 249
2 224
1 511
1 409
Pensjonskostnader
3 691
4 831
652
442
Andre ytelser
1 858
1 307
11 399
10 442
Sum
42 942
43 086
8,9
8,5
Sysselsatte årsverk i regnskapsåret har vært
47,8
46,0
Ytelser til ledende personer
Daglig leder
Styret
Lønn
1 354
313
Pensjonsutgifter
570
0
Annen godtgjørelse inkl firmabil
181
0

Administrerende direktør har, som kompensasjon for bortfall av stillingsvern, 12 måneders lønn hvis oppsigelse. Oppsigelsesperioden er inkludert i denne perioden. Dersom administrerende direktør selv sier opp sin stilling på grunn av at selskapet blir overdratt, fusjonert eller det oppstår en tilsvarende endring i selskapets eierforhold, har administrerende direktør rett til kompensasjon lik 6 måneders lønn som inkluderer lønn i oppsigelsestiden. Administrerende direktør kan kreve pensjon fra fylte 62 år med et beløp pr. år tilsvarende 66 % av siste års lønn.

Kostnadsført godtgjørelse til revisor
Morselskap
Konsern
Lovpålagt revisjon
87
438
Andre attestasjonstjenester
0
29
Skatterådgivning
12
25
Annen bistand
149
171
Sum
248
663

Note 4 - Pensjoner

Selskapet og konsernet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Konsernets ordninger tilfredsstiller kravene i denne loven.

Selskapet og konsernet har en kollektiv pensjonsordning som omfatter i alt 4 aktive og 2 oppsatte medlemmer i morselskapet og ytterligere 19 aktive, 27 oppsatte og 52 pensjonister i et datterselskap. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden. Den kollektive ordningen er finansiert ved fondsoppbygning organisert i et forsikringsselskap. Selskapets ansatte har rett til førtidspensjonering iht. AFP -ordningen. Selskapet har en tilleggspensjonsordning som gjelder 3 ansatte i morselskap og 7 ansatte og 2 pensjonister i datterselskap. Selskapet og konsernet har innført ordning med avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor. Energioverenskomsten mellom Energi Norge/NHO og arbeidstakerorganisasjonene regulerer ordningen. Det er 6 ansatte i morselskapet og 18 ansatte i konsernet tilknyttet ordningen.

I tillegg kan administrerende direktør kreve pensjon fra fylte 62 år med et beløp tilsvarende 66 % av siste årslønn.

Resultatregnskap
Morselskapet
Konsernet
-
2022
2021
2022
2021
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
901
874
3 021
4 146
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
408
312
2 866
2 319
Avkastning på pensjonsmidler
-527
-395
-4 755
-3 641
Resultatførte estimatendringer
170
42
1 030
495
Administrasjonskostnad
31
30
232
225
Innskuddspensjon
581
586
1 726
1 569
Arbeidsgiveravgift
88
88
198
294
Netto pensjonskostnad
1 652
1 537
4 318
5 407
Sum pensjonskostnad viser kostnaden før reduksjon for ansattes andel som utgjør følgende beløp
141
128
627
576
Balansen
Morselskapet
Konsernet
-
2022
2021
2022
2021
Opptjente pensjonsforpliktelser 31.12.
20 313
20 668
139 122
150 606
Pensjonsmidler
-14 436
-13 978
-123 465
-129 349
Beregnet brutto pensjonsforpliktelse 31.12.
5 877
6 690
15 657
21 257
Ikke resultatførte estimatavvik/planendringer
-2 606
-3 776
-22 378
-25 408
Arbeidsgiveravgift
332
387
958
1 318
Netto pensjonsforpliktelse /-midler
3 603
3 301
-5 762
-2 832
Presentasjon i balansen
-
-
-
-
Pensjonsmidler
-1 185
-1 105
-11 796
-8 780
Pensjonsforpliktelse
4 788
4 406
6 034
5 948
Netto pensjonsforpliktelse
3 603
3 301
-5 762
-2 832
Økonomiske forutsetninger
Morselskapet
Konsernet
-
2022
2021
2022
2021
Diskonteringsrente
3,00 %
1,90 %
3,00 %
1,90 %
Forventet lønnsregulering
3,50 %
2,75 %
3,50 %
2,75 %
Forventet pensjonsregulering
2,63 %
1,73 %
2,63 %
1,73 %
Forventet G-regulering
3,25 %
2,50 %
3,25 %
2,50 %
Forventet avkastning på pensjonsmidler
5,20 %
3,70 %
5,20 %
3,70 %

Det er lagt til grunn en uttaksrate for AFP på 36 % for ansatte med særaldersgrense 65 år og 42,5 % for ansatte med ordinær pensjonsalder.

Note 5 - Varige driftsmidler

Morselskapet
Morselskapet
Inventar og IT
Sum
Anskaffelseskost 01.01.
2 678
2 678
Tilgang
379
379
Avgang
0
0
Anskaffelseskost 31.12.
3 057
3 057
Akkumulerte avskrivninger 31.12.
2 566
2 566
Balanseført verdi 31.12.
491
491
Årets avskrivninger
432
432
Forventet økonomisk levetid
3 år
-
Avskrivningsplan
Lineær
-
Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler
Driftsmiddel
Leieperiode
Årlig leie
Biler
36 mnd
382
Konsernet
Konsernet
Bygninger og tomter
Fordelings-nett
Kraftverk
AMS, biler, inventar, IT, fiber
Sum
Anskaffelseskost 01.01.
24 102
508 047
66 518
188 906
787 573
Tilgang
125
18 545
0
8 413
27 083
Avgang
0
0
0
875
875
Anskaffelseskost 31.12.
24 227
526 592
66 518
196 444
813 781
Akkumulert av- og nedskrivning 31.12.
16 440
285 443
9 676
116 131
427 690
Balanseført verdi 31.12.
7 787
241 149
56 842
80 313
386 091
Årets avskrivninger
645
8 790
1 292
9 292
20 019
Reversert nedskriving
-
-
-5 500
-
-5 500
Forventet økonomisk levetid
5-50 år
35-50 år
25-60 år
3-20 år
-
Avskrivningsplan
Lineær
Lineær
Lineær
Lineær
-
Anlegg under utførelse:
-
-
-
-
14 109
Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler
Driftsmiddel
Leieperiode
Årlig leie
Biler
36 - 84 mnd
1 968

Note 6 - Datterselskap, tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet

Morselskapet
Investeringene i datterselskap regnskapsføres etter kostmetoden i morselskapets regnskap
Datterselskap
Forretnings-

kontor
Eier-/stemme andel
Egenkapital

siste år 100 %
Resultat

siste år 100 %
Balanseført

verdi
Griug AS
Nord Aurdal
100 %
128 585
18 642
119 968
Valdres Energi Fiber AS
Nord Aurdal
100 %

21 032
581
19 874
Valdres Energi Entreprenør AS
Nord Aurdal
100 %

1 254
1 107
1 000
Valdres Energi Vekst AS
Nord Aurdal
100 %

521
281
500
Kvitvella Electrisitetsverk AS
Nord Aurdal
59,28 %

17 343
9 850
2 434
Fossbråten Kraftverk AS
Nord Aurdal
81,77 %

8 712
1 005
6 405
Balanseført verdi 31.12.
-
-
-
-
150 181
Valdres Energi AS har økt sin eierandel i Fossbråten Kraftverk AS med 26,8%-poeng i 2022, slik at selskapet eier 81,77% per 31.12.2022.

Note 7 - Skatt

Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel
2022 (mor)
2021 (mor)
Midlertidige forskjeller
2022 (konsern)
2021 (konsern)
-369
-306
Varige driftsmidler
96 185
87 004
0
0
Omløpsmidler
-508
-581
0
0
Gevinst og tapskonto
-272
-340
0
0
Andre forskjeller
-21 923
-16 724
-3 603
-3 301
Pensjonsforpliktelse
5 762
2 832
-3 972
-3 607
Netto midlertidige forskjeller
79 244
72 191
-707
-7 724
Underskudd til fremføring
-5 318
-27 017
-4 679
-11 331
Grunnlag for utsatt skatt
73 926
45 174
-1 029
-2 493
Utsatt skatt
16 263
9 938
0
0
Herav ikke balanseført utsatt skattefordel
491
2 757
-1 029
-2 493
Utsatt skatt i balansen
16 755
12 696
22 %
22 %
Skattesats
22 %
22 %
Begrunnelsen for at utsatt skattefordel ikke er balanseført i et av datterselskapene, er at historiske resultater skaper tvil om at framtidige skattepliktige overskudd vil være tilstrekkelige til å utnytte skattefordelen og selskapet er utenfor skattekonsernet.
Innenfor skattekonsernet er det foretatt nettopresentasjon av utsatt skattefordel med følgende beløp
1 029
2 505
Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt
2022 (mor)
2021 (mor)
Grunnlag for betalbar skatt
2022 (konsern)
2021 (konsern)
11 698
5 743
Resultat før skattekostnad
28 997
4 798
-5 046
-9 301
Permanente forskjeller
-246
-3 569
6 652
-3 558
Grunnlag for skattekostnad på årets resultat
28 751
1 229
365
38
Endring i midlertidige forskjeller
-7 052
-7 606
7 017
-3 520
Gr.lag for bet.bar skatt i res.regnskapet
21 699
-6 377
-7 017
3 520
Anvendt underskudd/fremført underskudd
-21 699
6 377
0
0
Skattepliktig inntekt
0
0
2022 (mor)
2021 (mor)
Fordeling av skattekostnaden
2022 (konsern)
2021 (konsern)
0
0
Betalbar skatt
0
0
0
32
Endring ikke-aktivert skattefordel
0
32
1 464
-783
Endring i utsatt skatt/skattefordel
4 060
-1 636
1 464
-751
Skattekostnad
4 060
-1 604
2022 (mor)
2021 (mor)
Avstemming av årets skattekostnad
2022 (konsern)
2021 (konsern)
11 698
5 743
Regnskapsmessig resultat før skattekostnad
28 997
4 798
2 574
1 263
Beregnet skatt
6 379
1 056
1 464
-751
Skattekostnad i resultatregnskapet
4 060
-1 604
-1 110
-2 014
Differanse
-2 319
-2 660
2022 (mor)
2021 (mor)
Differansen består av følgende:
2022 (konsern)
2021 (konsern)
-1 110
-2 046
Skatt av permanente forskjeller
-54
-785
0
32
Endring ikke-aktivert skattefordel
-2 265
-1 875
-1 110
-2 014
Sum forklart differanse
-2 319
-2 660
2022 (mor)
2021 (mor)
Betalbar skatt i balansen
2022 (konsern)
2021 (konsern)
0
0
Betalbar skatt i skattekostnaden
0
0
0
0
Betalbar skatt i balansen
0
0
22 %
22 %
Skattesats
22 %
22 %

Note 8 - Egenkapital

Morselskapet
Årets endring i egenkapital
Aksjekapital
Overkurs
Fond for vurderings-forskjeller
Annen egenkapital
Sum
Egenkapital 01.01.
22 800
127 061
1 388
3 997
155 246
Årets resultat
0
0

0
10 235
10 235
Utbytte
0
0

0
-4 500
-4 500
Egenkapital 31.12.
22 800
127 061
1 388
9 732
160 981
Konsernet
Årets endring i egenkapital
Aksjekapital
Overkurs
Annen egenkapital
Minoritet
Sum
Egenkapital 01.01.
22 800
127 061
13 615
6 521
169 997
Oppkjøp fra minoritet
0
0

2 149
-2 149
0
Utbetalt til minoritet
0
0

-3 400
0
-3 400
Årets resultat
0
0

20 660
4 278
24 938
Utbytte
0
0

-4 500
0
-4 500
Egenkapital 31.12.
22 800
127 061
28 524
8 651
187 035

Note 9 - Pantsatte eiendeler og gjeld

2022 (mor)
2021 (mor)
-
2022 (konsern)
2021 (konsern)
120 000
100 000
Langsiktig gjeld sikret ved pant
156 750
138 350
0
0
Kortsiktig gjeld sikret ved pant
0
0
120 000
100 000
Sum pantsatt gjeld
159 750
138 350
2022 (mor)
2021 (mor)
Balanseført verdi av pantsatte eiendeler
2022 (konsern)
2021 (konsern)
0
0
Bygninger

7 787
8 307
0
0
Kraftverk

56 842
52 634
0
0
Sum
64 629
60 941
2022 (mor)
2021 (mor)
Bygningene er i tillegg stillet som sikkerhet for
2022 (konsern)
2021 (konsern)
31 000
16 000
Ubenyttet kassekreditt
31 000
16 000
20 000
20 000
Annen ubenyttet trekkrettighet
20 000
20 000
51 000
36 000
Sum
51 000
36 000

Som sikkerhet for morselskapets lån er det tatt pant bygning tilhørende datterselskapet Griug AS.

Valdres Energi AS har stilt selvskyldnerkausjon for Fossbråten Kraftverk AS med kr 24,75 mill og for Kvitvella Electrisitetsverk AS med kr. 14.3 mill for disse selskapenes gjeld.

2022 (mor)
2021 (mor)
Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år
2022 (konsern)
2021 (konsern)
60 000
0
Ansvarlig lånekapital
60 000
1 000
60 000
0
Sum
60 000
1 000

Ansvarlig lån på 60 mill er gitt fra Nord-Aurdal kommune, Vestre Slidre kommune og Øystre Slidre kommune med 20 mill fra hver kommune til Valdres Energi AS. Benyttet rentesats i 2022 var 6,25 %. Utbetalte renter på disse lånene utgjør kr 3,733 mill i 2022. Det er ikke stilt sikkerhet for dette lånet. Lånet løper avdragsfritt til 31.03.2032.

Øvrig ansvarlig lån er Kvitvella Electrisitetsverk AS sitt lån fra Nord Aurdal kommune på 1 mill, hvor lånebetingelsene er de samme som morselskapets utlån til Kvitvella Electrisitetsverk AS.

Lånet på 120 mill er en kreditt som skal benyttes til langsiktig finansiering eller som back-stop for sertifikatlån. Kreditten har en løpetid fram til april 2025. Kreditten fornyes for to år om gangen.

Kvitvella Electrisitetsverk AS har en trekkfasilitet på 14 mill som løper til august 2025 og vil bli fornyet. Denne kan fornyes for 2 år om gangen på samme vilkår med mindre banken meddeler noe annet innen 6 måneder før utløp.

Note 10 - Fordringer og gjeld

2022 (mor)
2021 (mor)
Kundefordringer
2022 (konsern)
2021 (konsern)
5 278
4 254
Kundefordringer til pålydende
38 697
28 761
0
0
Avsetning til tap på kundefordringer
-741
-747
5 278
4 254
Kundefordringer i balansen
37 956
28 014
2022 (mor)
2021 (mor)
Fordringer med forfall senere enn ett år
2022 (konsern)
2021 (konsern)
117 000
57 000
Griug AS
0
0
1 500
1 500
Kvitvella Electrisitetsverk AS
0
0
118 500
58 500
Sum
0
0

Morselskapets lån til Kvitvella Electrisitetsverk AS er et ansvarlig lån. Lånet renteberegnes med utgangspunkt i 6 mnd Nibor med tillegg for 2,5 poengs risikopåslag. Benyttet rentesats i 2022 var 4,99 %. Lånet er avdragsfritt til 31.12.2026, om ikke reforhandling finner sted, løper lånet videre uten avdrag, men kan sies opp med 6 mnd varsel.

Det er ikke avtalt noen nedbetalingsplan for morselskapets lån til Griug AS.

Note 11 -  Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.

Morselskapet
-
Kundefordringer
Andre fordringer
-
2022
2021
2022
2021
Foretak i samme konsern m.v.
5 278
4 056
49 871
31 445
Sum
5 278
4 056
49 871
31 445
-
Annen kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
-
2022
2021
2022
2021
Foretak i samme konsern
0
2 128
1 781
212
Sum
0
2 128
1 781
212
-
Lån til foretak i samme konsern
-
-
2022
2021
-
-
Foretak i samme konsern
118 500
58 500
-
-
Sum
118 500
58 500
-
-

Note 12 - Andre langsiktige aksjer og andeler

Morselskapet
Eierandel
Anskaffelseskost
Balanseført verdi
Yve AS
5,88 %
7 008
7 008
Valdres Næringshage AS
0,98 %
31
31
Eidsiva Bredbånd AS
1,26 %
9 107
9 107
Elsikkerhet Norge AS
8,00 %
1 608
1 608
Egenkapitalinnskudd KLP
-
266
266
Andelsinnskudd Trainee Innlandet
-
10
10
Balanseført verdi 31.12.
-
18 030
18 030

Det er ingen kjent markedsverdi for investeringene.

I konsernet tilkommer følgende aksjer:
Eierandel
Anskaffelseskost
Balanseført verdi
Ren AS
1,17 %
7
7
Egenkapitalinnskudd KLP
-
2 685
2 685
Balanseført verdi 31.12.
-
2 692
2 692
Totalsum konsern
-
2 692
20 723

Note 13 - Varer

2022 (mor)
2021 (mor)
-
2022 (konsern)
2021 (konsern)
0
0
Materialbeholdninger
9 000
7 436
0
0
Sum
9 000
7 436

Note 14 - Bundne bankinnskudd, trekkrettigheter

2022 (mor)
2021 (mor)
Bundne bankinnskudd
2022 (konsern)
2021 (konsern)
593
523
Skattetrekksmidler

2 715
2 369
2022 (mor)
2021 (mor)
Trekkrettigheter
2022 (konsern)
2021 (konsern)
31 000
16 000
Ubenyttet kassekreditt
31 000
16 000
20 000
20 000
Ubenyttet trekkrettighet
20 000
20 000
51 000
36 000
Sum trekkrettigheter
51 000
36 000

Konsernet har konsernkontoordning hvor datterselskapenes innskudd eller trekk i ordningen er klassifisert som konsernmellomværende, mens netto innestående eller trekk i ordningen vises som bankinnskudd eller kassekreditt hos morselskapet. Selskapene er solidarisk ansvarlig for trekk i ordningen. Innestående i ordningen utgjorde pr 31.12.2022 kr 9,564 mill og pr 31.12.2021 kr 4,331 mill.

Note 15 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Oversikt over aksjonærene 31.12.
Antall
Eierandel
Nord Aurdal kommune
500
33,33 %
Vestre Slidre kommune
500
33,33 %
Øystre Slidre kommune
500
33,33 %
Totalt antall aksjer
1 500
100 %
Aksjekapitalen består av
Antall
Pålydende
Bokført beløp
Ordinære aksjer
1 500
15,2
22 800
Sum
1 500
-
22 800

Note 16 - Rentebytteavtaler

Datterselskapene Kvitvella Electrisitetsverk AS og Fossbråten Kraftverk AS har rentebytteavtaler hvor man bytter fra flytende til fast rente. Dette er betraktet som kontantstrømssikring slik at avtalene ikke balanseføres. Avtalene hadde en samlet negativ verdi pr 31.12.2021 på kr 38' og positiv verdi på kr 663' pr 31.12.2022.

Note 17 - Finansiell markedsrisiko

Renterisiko
Konsernet har en aktiv holding til rentemarkedet og tilpasser seg utviklingen i rentemarkedet i tett samarbeid med finansieringsforbindelser. Renterisko vurderes som moderat.

Kredittrisiko
Konsernet har kredittrisko tilknyttet utestående fordringer. Risiko for at motpart ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses å være moderat. Det har historisk vært lite tap på kundefordringer.

Likviditetsrisiko
Likviditetsrisikoen vurderes å være lav. Selskapet er kredittverdig med akseptabel soliditet. Selskapets finansiering inngår i konsernkontoordningen. Det vurderes å være lav risiko for at selskapet ikke får tilført likviditet ved behov.

Note 18 - Hendelser etter balansedagen

Konsernet er pr. dags dato ikke nevneverdig berørt av Corona-pandemien eller krigshandlingene i Ukrania. Konsernet utarbeider scenarier på bemanning, likviditetsutvikling, omsetningssvikt og tilgang på materiell og utstyr. Etterspørselen etter konsernets varer og tjenester synes å være tilnærmet normal. Konsernets evne til å levere varer og tjenester påvirkes bl.a. av tilgang til innsatsfaktorer som er nødvendige for å utføre normale leveranser og tilgang til finansiering. Konsernet opplever ikke spesielle utfordringer med dette. Det vurderes at konsernet til en viss grad kan påvirkes av kundenes betalingsevne. Dette følges tett opp. Ut over dette forventes det ikke at konsernet berøres i særlig grad i overskuelig fremtid.

Revisjonsberetning

cross