Årsberetning
2022
Valdres Energi logo
Anni Onsager
Anni Onsager, Styrets leder i Valdres Energi

Styrets årsberetning for 2022

Styret i Valdres Energi består av følgende medlemmer.

Anni Onsager
Styreleder siden 2021. Styremedlem siden 2020
Født: 1960
Stilling: Selvstendig næringsdrivende
Bakgrunn: Diplomøkonom fra Handelshøyskolen BI
Harald Lome
Nestleder siden 2021
Født: 1974
Stilling: Teknologiledelse, entreprenørskap - Hiddn Technology AS og Aceso Analytics AS
Bakgrunn: Ledererfaring fra Capgemini, IBM, EVRY og Wallenius Wilhelmsen. Master of Business Administration (MBA) med fordypning i strategisk planlegging - Edinburgh Business School, Heriot-Watt University
Frode Rolandsgard
Styremedlem siden 2022
Født: 1971
Stilling: Daglig leder i plateselskapet Talik
Bakgrunn: Historiker. Stor interesse for fornybare energikilder og bærekraft
Knut Arne Johansen
Styremedlem siden 2021
Født: 1957
Bakgrunn: Ingeniør
Inger Torun Klosbøle
Styremedlem siden 2020
Født: 1963
Stilling: Virksomhetsleder Nord-Aurdal kommune
Bakgrunn: Spesialsykepleier, gruppeterapeut og gruppeanalytiker, bedriftsøkonomi og mellomfag BI. Tidligere ordfører 2011-2019
Randi Lineikro
Styremedlem siden 1998-2002, 2004
Født: 1960
Stilling: IT ansvarlig
Bakgrunn: ADB-kandidat fra Høyskolen i Oslo, teknisk tegner

Virksomhetens art og tilholdssted

Valdres Energi AS ble stiftet 30. august 2018 med kommunene Nord-Aurdal,  Vestre Slidre og Øystre Slidre som aksjeeiere. Aksjekapitalen er TNOK 22 800 fordelt likt med 500 aksjer på hver av de tre eierkommunene.

Selskapet er en videreføring av Valdres Energiverk AS etter en omorganisering i 2019. Ved omorganiseringen ble det etablert en konsernstruktur med Valdres Energi AS som morselskap.

Konsernet omfatter i 2022 følgende selskaper (eierandel i parentes):

 • Org. nr. 953 681 781 Griug AS (100,0%)
 • Org. nr. 922 721 319 Valdres Energi Entreprenør AS (100,0%)
 • Org. nr. 922 721 327 Valdres Energi Vekst AS (100,0%)
 • Org. nr. 922 721 335 Valdres Energi Fiber AS (100,0%)
 • Org. nr. 997 434 072 Kvitvella Electrisitetsverk AS ( 59,3%)
 • Org. nr. 997 723 635 Fossbråten Kraftverk AS ( 81,8%)

Konsernet har kjernevirksomhet innenfor nettdistribusjon, fiberutbygging og småkraftproduksjon. I tillegg er konsernet engasjert i salg av administrative tjenester fra kjernevirksomheten.

Morselskapets formål er å eie og forvalte eierskapet i datterselskaper samt ivareta andre finansinvesteringer. Selskapet er bl.a. medeier i strømselskapet Yve AS og fiberselskapet Eidsiva Bredbånd AS. Morselskapet utfører konserntjenester for datterselskapene.

Konsernet har forretningskontor på Spikarmoen, Fagernes, i Nord-Aurdal kommune. Nett-konsesjonsområdet dekker kommunene Nord-Aurdal, Øystre Slidre og Vestre Slidre.

Øverste myndighet i selskapet er generalforsamlingen og selskapet har et styre med 6 medlemmer og 3 varamedlemmer. I 2022 har selskapet avholdt 7 styremøter og behandlet til sammen 41 saker.

Kontorbygget på Spikarmoen

Årsregnskapet – virksomhetens stilling og resultat

Årets konsernresultat etter skatt er TNOK 24 938 mot TNOK 6 402 forrige år.

Årets driftsinntekter i konsernet er TNOK 137 205 mot TNOK 107 318 forrige år. I morselskapet er årets driftsinntekter TNOK 11 479.

Konsernets driftsinntekter påvirkes bl.a. av følgende:

 • Totale nettinntekter er høyere enn fjoråret vesentlig grunnet høyere inntektsramme som følge av økt rentenivå og høyere kraftpriser.
 • Økte driftsinntekter fra eksterne oppdrag i Valdres Energi Entreprenør AS.
 • Økte driftsinntekter fra utleie av fiberinfrastruktur.
 • Økte driftsinntekter fra produksjon pga. høye kraftpriser.

Ved utgangen av året er konsernets egenkapital på TNOK 187 035 mot TNOK 169 997 forrige år. Dette gir en egenkapitalandel på 35,8%. Morselskapets egenkapital er TNOK
160 981 ved utgangen av 2022. I tillegg har konsernet ansvarlige lån på TNOK 60 000 fra eierkommunene. Netto finanskostnader for konsernet på TNOK 7 899 inkluderer
TNOK 3 733 i renter på ansvarlige lån til eierne.

Konsernets og selskapets likviditet vurderes kontinuerlig og er gjennomgående tilfredsstillende. Kontantbeholdningen i morselskapet er TNOK 10 216 ved årets slutt. Tilsvarende for konsernet er TNOK 22 585. Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter i konsernet er negativ med TNOK 32 201 mot TNOK 39 016 forrige år. Disponibel likviditet i konsernet er TNOK 73 585 ved årets slutt.

Årets driftsresultat ble TNOK 36 896 mot TNOK 7 154 forrige år. For morselskapet er årets driftsresultat negativt med TNOK 4 920.

Konsernets driftsresultat påvirkes av:

 • Høyere inntektsramme tildelt fra NVE-RME i nettselskapet. Griug opprettholder god effektivitet i NVE-RME sin modell for beregning av inntektsrammer.
 • Gode resultater fra kraftproduksjon pga. svært høye kraftpriser.
 • Tilfredsstillende resultater fra entreprenørvirksomheten, fibervirksomheten og administrativt tjenestesalg.
 • Lavere drifts- og personalkostnader sammenlignet med fjoråret. Det er kontinuerlig fokus på kostnader og kostnadsstyring i hele konsernet. Fjoråret ble også preget av kostnader knyttet til hendelsen med ekstrem vind.
 • Reversering av tidligere nedskrevet bokført verdi på kraftanlegget i Kvitvella Electrisitetsverk AS med TNOK 5 500.

Styret er av den oppfatning at årets resultat er meget godt og tidenes beste for konsernet. Selskapets og konsernets stilling er også bedret. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balansen med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om driften og om stillingen ved årsskiftet. Styret vurderer utsiktene for konsernet og selskapet fremover som gode.

Griug AS

Selskapets formål er å bygge ut, drive og vedlikeholde nett på et forretningsmessig og samfunnsmessig grunnlag. Nettkonsesjonsområdet dekker kommunene Nord-Aurdal, Øystre Slidre og Vestre Slidre. Antall nettkunder pr. 31.12.2022 er 16 400 mot 16 031 ved forrige årsskifte. Selskapet hadde 27,4 årsverk ved utgangen av året og driftsinntekter på TNOK 106 683 i 2022.

Distribusjonsnettet utvides og vedlikeholdes etter oppsatte planer. Det er betydelig utbygging av distribusjonsnett i nye og eksisterende hytteområder. Det er fokus på tiltak som forbedrer leveringskvalitet og - sikkerhet. AMS-teknologien og innføringen av Elhub gir nye muligheter for effektivisering av nettdriften og selskapet jobber aktivt for å ta ut denne effektiviseringsgevinsten.

Det vises også til eget avsnitt lenger ned om forsknings- og utviklingsaktiviteter.

Valdres Energi Entreprenør AS

Selskapets formål er montasje og entreprenørvirksomhet i Valdres knyttet til nett- og fibervirksomhet, kraftproduksjon samt ladestasjoner for elbil og solenergi. Ved utgangen av året har selskapet 9,7 årsverk og driftsinntekter på TNOK 17 250 i 2022 der hoveddelen er fakturert andre konsernselskaper. Det er ventet en ytterligere vekst og utvikling i selskapet innenfor eksterne markeder bl.a. knyttet til satsing på nye prosjekter innenfor salg og montering av solcellepaneler samt markedet for elbillading.

Valdres Energi Vekst AS

Valdres Energi Vekst er vekstselskapet for hele konsernet. Selskapet skal være katalysator og fasilitator for forretningsutvikling og innovasjonsprosjekt, internt og eksternt. Valdres Energi Vekst sikrer at konsernet Valdres Energi har kompetanse som kreves for å være en attraktiv, fremtidsrettet og innovativ arbeidsplass, og en viktig samfunnsaktør i regionen.

Selskapets formål er tjenestesalg og utførelse av konsulent- og rådgivningstjenester innen økonomi, administrasjon, HR, HMS og andre fagområder i tilknytning til dette.
Ved utgangen av året har selskapet 1,8 årsverk og konserninterne driftsinntekter på TNOK 4 858 i 2022. Det er også her ventet at aktiviteten i selskapet vil øke ytterligere fremover.

Valdres Energi Fiber AS

Selskapets formål er å bygge og drifte fiber- og bredbåndsinfrastruktur. Det er ved utgangen av året investert MNOK 97 i fiberinfrastruktur i kommunene Nord Aurdal, Vestre Slidre og Øystre Slidre. Selskapet har avtale med Eidsiva Bredbånd AS om tilbakeleie av fiberanleggene. Eidsiva Bredbånd AS leverer innholdstjenester til sluttkundene. Samlede driftsinntekter i 2022 var TNOK 9 230 mot TNOK 5 385 i 2021.

Produksjon

Morselskapet er medeier i Fossbråten Kraftverk AS og Kvitvella Electrisitetsverk AS. Selskapenes formål er å eie og drive anlegg for produksjon av vannkraft. Begge kraftverk har fått konsesjon fra Norges Vassdrags- og energidirektorat til å bygge og drive småkraftverk i hhv. Leiraelva ved Leira i Valdres og i Neselva ved Fagernes.

Det ble i 2022 produsert 5,0 GWh i Fossbråten Kraftverk og 4,3 GWh i Kvitvella Electrisitetsverk. Dette er lavere enn antatt middelproduksjon i begge kraftverk. Selskapenes driftsinntekter var TNOK 7 437 i Fossbråten Kraftverk og TNOK 6 941 i Kvitvella Electrisitetsverk. Det ble gode resultater i begge selskaper i 2022.

Forwardprisene i kraftmarkedet viser et gjennomgående høyere nivå de nærmeste årene. Markedet er svært volatilt eller usikkert grunnet både nasjonale og internasjonale forhold. Videre viser historikken at årlig produksjon i kraftverkene varierer en god del. Økte kraftpriser medfører reversering av tidligere nedskrivning i Kvitvella Electrisitetsverk AS med TNOK 5 500.

Konsernet vil fremover vurdere realisering av nye og/eller eksisterende vannkraftprosjekter i våre områder. Sett i lys av endringene i markedssituasjonen for vannkraft, samt behovet for ny produksjon i Norge de nærmeste årene, ser konsernet på dette som svært interessant.

Yve AS

Konsernet Yve AS inkluderer fra 01.01.23, foruten datterselskapene Kraftriket AS og Polar Kraft AS, også det Fredrikstad-baserte selskapet Smart Energi AS. Yve AS er et av landets største strømkonsern og er representert i store deler av Norge med ca. 200 000 strømkunder og 100 ansatte. Omsetningen i 2022 var 3,8 mrd.

Valdres Energi er en av eierne i Yve-konsernet sammen med flere andre energiselskaper.

Kvitvella Electrisitetsverk AS
Solcellepanel

Fremtidig utvikling

Revidert energilov setter krav om selskapsmessig skille mellom monopolvirksomheten (nett) og selskapets øvrige virksomhet. Endringene ble gjennomført i 2019. Dette arbeidet var en del av strategiprosessen VE 2020, en strategiprosess med eiere, styret og ansatte. VE 2020 er videreført og revidert i en ny strategiprosess med navn VE 2025. Formålet med VE 2025 er å se på muligheter og alternativer for fremtidig organisering av konsernet til beste for ansatte og eiere i lys av endringene som er vedtatt i energiloven. Konsernet har etablert nye forretningsområder gjennom nye datterselskaper som vil bli videreutviklet de nærmeste årene. Vekst i eksisterende og nye forretningsområder er særdeles viktig for å skape nye arbeidsplasser, økt avkastning og rasjonell kostnadsfordeling.

Prognoser viser at nettvirksomheten kan forvente en økning i inntektsrammen i 2023. Fra 2024 og fremover vil inntektsrammene reduseres noe men stabilisere seg på et høyere nivå enn tidligere. Det forutsetter at selskapet opprettholder god og stabil effektivitet i NVE-RME sin modell for beregning av inntektsrammer

Konsernet har de siste årene gjennomført store investeringer i forbindelse med nybygging av hyttefelt og reinvesteringer i eget nett. Konsernet står godt rustet for fremtiden. Slik det ser ut vil investeringsbehovet opprettholdes de nærmeste årene. Markedet i konsesjonsområdet og kommunenes reguleringsplaner styrer mye av aktiviteten når det gjelder investeringer i nettet. Ny infrastruktur til hytteutbygging i alle tre kommunene har høy prioritet. Det er lagt vekt på god nettkvalitet, noe som vises ved størrelsen på reinvesteringer og utvidelser samt et lavt nettap. Dette i sum får konsekvenser når det gjelder finansiering, likviditet og fordeling av kostnader mellom investeringer og drift.

Valdres Energi Fiber AS vil sammen med Valdres Energi Entreprenør AS bidra til fortsatt høy fiberutbygging i nettområdet de nærmeste årene.

Ved mer effektiv drift innenfor selskapets kjernevirksomhet gjør vi oss mindre sårbare for resultatsvingninger i våre øvrige forretningsområder. Samtidig vil vi også få et bedre grunnlag til å utvikle oss innenfor andre og nye forretningsområder.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter

Nettselskapet er for tiden deltaker i et pågående FoU-prosjekt. Dette omhandler prediktiv bildeanalyse av vegetasjon. Et annet prosjekt er i løpet av 2022 implementert i ordinær drift. Dette omhandler bruk av kunstig intelligens til analyse av bilder av komponenter i nettet. Begge prosjektene har vært og er i regi av eSmart Systems AS.

Samfunnsansvar og bærekraft

Valdres Energi skal være en sentral aktør i den grønne omstillingen i regionen og i utvikling av et bærekraftig samfunn. Konsernets bærekraftstrategi skal fremover bli en integrert og viktig del av konsernets forretnings- og funksjonsområder. I 2022 har konsernet tilegnet seg kompetanse som skal sikre at bærekraftige vurderinger og valg blir en naturlig del i daglig virke.

Valdres Energi sine fokusområder ivaretar alle tre dimensjonene innen bærekraft;
miljø og klima, samfunn og sosiale forhold samt økonomi og forsvarlig selskapsstyring.

Gjennom å være drivkraft for elektrifisering og tilrettelegging for fornybare energikilder, vil Valdres Energi bidra til redusert klimautslipp og grønn omstilling for kunder og lokalsamfunnet. I 2022 har konsernet etablert et nytt forretningsområde innen solenergi. Valdres Energi har som mål å være en langsiktig, seriøs aktør i markedet og tilrettelegge for at produksjon av solstrøm blir en viktig energikilde i regionen fremover. Ved å være en del av fagmiljø og klyngesamarbeid som utvikler solenergiteknologien og utfører forretningsinnovasjon skal konsernet sikre høy kompetanse innen solenergi.

Nett- og fiberutbygging, som konsernets datterselskap utfører, kan medføre store naturinngrep. Ved slik virksomhet skal selskapene bestrebe og finne løsninger som gir minst mulig klimaavtrykk og negativ påvirkning på natur og biologisk mangfold i området.

Valdres Energi har et betydelig samfunnsansvar gjennom å levere samfunnskritisk infrastruktur overfor befolkningen og næringsvirksomhet i forsyningsområdet. Konsernet bidrar med lokal verdiskapning, utvikling og vekst som gir ringvirkninger i lokalsamfunnet. Det er et tydelig mål for Valdres Energi å være en attraktiv, trygg kompetansearbeidsplass i Valdres der inkludering, mangfold og kjønnsbalanse er selvsagt. I tillegg skal ansatte ha en trygg arbeidshverdag og HMS er til enhver tid høyt på agendaen. I 2022 inngikk Valdres Energi «HMS-løftet» i Fornybar Norge som gir klare føringer for arbeidet.

Energibransjen er i store endringer. Digitalisering og den teknologiske utviklingen skjer i et raskt tempo, og riktig fagkompetanse og evne til å tenke nytt er helt avgjørende. Valdres Energi skal være en aktiv aktør i bransjen og delta i innovasjonsprosjekt som sikrer miljømessig, samfunnsmessig og økonomisk bærekraftig utvikling.

Konsernet krever at alle som opptrer på virksomhetenes vegne holder en høy etisk standard innen alle områder av driften. Det innebærer sunne holdninger, god adferd av de ansatte, og at samfunnets lover og regler overholdes. Det er nulltoleranse for korrupsjon og brudd på menneskerettigheter. Det forventes også at samarbeidspartnere har etiske standarder som er forenelig med konsernet. Gjennom aktsomhetsvurdering av våre leverandører og rutiner for internkontroll og varsling av kritikkverdige forhold, sikrer konsernet at vedtatte etiske retningslinjer følges.

Finansiell risiko

Konsernet har en aktiv holdning til rentemarkedet og tilpasser seg utviklingen i rentemarkedet i tett samarbeid med finansieringsforbindelser. Morselskapet har for tiden kun avtaler om flytende rente på sine låneengasjement. Dette samsvarer godt med at hoveddelen av konsernets inntekter også er flytende gjennom at inntektsrammen er basert på flytende rente. I datterselskapene er inngått til sammen to rentebytteavtaler hvor selskapene betaler fast rente og får flytende rente tilbake. Avtalene utgjør TNOK 15 172 i Fossbråten Kraftverk AS og TNOK 6 676 i Kvitvella Electrisitetsverk AS. Renterisiko vurderes dermed som moderat.

Kredittrisikoen til konsernet er moderat. Det er lave historiske tap og risiko fordeles på mange små kunder der mange også er nettkunder.

Likviditetsrisikoen vurderes å være lav. Konsernet er kredittverdig med akseptabel soliditet. Det vurderes å være lav risiko for at konsernet ikke får tilført likviditet ved behov.

Fortsatt drift

Forutsetningene for fortsatt drift er til stede. Det er ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning for bedømmelsen av regnskapet.

Resultatdisponering

Selskapet har for 2022 et overskudd på TNOK 10 235 som foreslås disponert slik (beløp i TNOK):

Avsatt til utbytte
4 500
Overført til annen egenkapital
5 735
Sum disponert
10 235

Arbeidsmiljø

Ved årets slutt hadde konsernet 47,8 årsverk som er en økning på 1,8 årsverk fra forrige år. Antall ansatte ved utgangen av året er 51 mot 46 ved forrige årsskifte. Det totale sykefraværet i 2022 var 1,7% og har hatt en nedadgående trend det siste året.

Styret anser arbeidsmiljøet i konsernet og selskapet som meget godt. Arbeidsmiljøundersøkelser har påvist svært bra arbeidsmiljø, men med utfordringer ved at gjennomsnittsalderen de siste årene har økt og at det er enkelte slitasjeskader. Det langsiktige sykefraværet skyldes langvarige sykdommer som ikke er arbeidsrelatert og som bedriften ikke kan påvirke.

Det har ikke vært ulykker eller vesentlige skader i selskapet eller konsernet i 2022.

Likestilling

To av de aksjonærvalgte styremedlemmene er kvinner og ansattvalgt styremedlem er kvinne. Sammensetningen i styret oppfyller for tiden eierkommunenes krav om minimum 40 % representasjon av det minst representerte kjønn.

18 % av konsernets ansatte er kvinner. Konsernet har kvinnelig adm. direktør og 2 av 6 i ledergruppen er kvinner. Konsernet har fokus på likestilling ved nyansettelser. Likestilling er etter vår mening godt ivaretatt i selskapet.

Diskriminering og tilgjengelighet

Bedriften arbeider for å fremme likestilling, gi like muligheter og rettigheter og hindre diskriminering. For å sikre økt mangfold er det etablert rutiner i forbindelse med rekruttering.

Ytre miljø

Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø, utover gjeldende lover og forskrifter. Ved planlegging av nyanlegg og reinvesteringer blir natur og miljø hensyntatt i størst mulig utstrekning. Virksomheten har ingen foreliggende pålegg knyttet til indre og ytre miljø.

Forsikring for styrets medlemmer og daglig leder

Det er tegnet forsikring for styrets medlemmer og daglig leder for deres mulige erstatningsansvar overfor foretaket og tredjepersoner. Forsikringen dekker sikredes ansvar for formuestap for krav fremsatt mot sikrede i forsikringsperioden som følge av en ansvarsbetingende handling eller unnlatelse hos sikrede i egenskap av daglig leder, styremedlem, medlem av ledelsen eller tilsvarende styreorgan i konsernet.

Åpenhetsloven

Virksomheten skal redegjøre for aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven. Denne skal gjøres lett tilgjengelig og vil bli offentliggjort på virksomhetens nettsider. Redegjørelsen offentliggjøres i hht. gjeldende regler innen 30. juni 2023.

Øvrige forhold

Styret har også i 2022 lagt selskapets eierstrategi til grunn i sitt arbeid.

Konsernet er pr. dags dato ikke nevneverdig berørt av Corona-pandemien eller krigshandlingene i Ukraina. Konsernet utarbeider scenarier på bemanning, likviditetsutvikling, omsetningssvikt og tilgang på materiell og utstyr. Etterspørselen etter konsernets varer og tjenester synes å være tilnærmet normal. Konsernets evne til å levere varer og tjenester påvirkes bl.a. av tilgang til innsatsfaktorer som er nødvendige for å utføre normale leveranser og tilgang til finansiering. Konsernet opplever ikke spesielle utfordringer knyttet til dette. Det vurderes at konsernet til en viss grad kan påvirkes av kundenes betalingsevne. Dette følges tett opp. Utover dette forventes det ikke at konsernet berøres i særlig grad i overskuelig fremtid.

Spire for vekst